с 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

125 Кібербезпека

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Логотип ТНТУ

Сертифікати ЗНО необхідні для вступу на спеціальність 125 Кібербезпека (2019 p.):


Як проходитиме навчання?

Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі ATutor, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, підготовка дипломної роботи магістра .

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий.

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик.

Атестація – захист дипломної роботи магістра.

Що я буду вивчати?

Бакалаврат

Цикл професійних дисциплін:

Цикл гуманітарних та природничих дисципліни

агістратура

Обов’язкові:

Вибіркові:

Де я знайду роботу?

З розвитком інформаційних технологій та збільшенням кількості хакерських атак дедалі гострішою стає потреба у фахівцях із захисту інформації та інформаційних систем. Хакери постійно знаходять більш витончені методи для своїх злочинних дій та відточують свою майстерність. За прогнозами провідних міжнародних експертів, зокрема Cтіва Моргана з Сybersecurity Ventures, сукупні втрати бізнесу від кіберзлочинності сягнуть до 2021 року в світі астрономічної суми в 6 трильйонів доларів США, а обсяг витрат на кіберзахист з 2017 до 2021 року — 1 трлн доларів США.

В даний момент сайт cybersecurity.pp.ua знаходиться на стадії розробки